محصولات:
Rackmount Storage » AccuRAID
 
AR316F8

اطلاعات کلی
برسی اجمالی
مشخصات فنی  
دسترسی به مدل ها  
دانلودها 
 
 •  
   
  800MHz processor with 1GB on-board ECC cache memory (upgradeable to 4GB).
   
  6G SAS/6G SATA RAID 60 ASIC engine, providing the highest level of data protection.
   
  Support both 3.5" and 2.5" form factor hard drives and SSD.
   
  Quad Channel Fibre Channel 8Gpbs connector supporting fail-over. Supports SAS JBOD (AS316X6)

  Supports JBOD, RAID 0, 1, 1E, 0+1, 3, 5, 6, 30, 50, 60 with hot spare and multipile volumes.
   
 


پشتیبانی